ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÜZLETI PARTNEREK RÉSZÉRE

 

 

 

Jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Adatvédelmi Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos leglényegesebb szabályairól. Jelen Tájékoztató a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A Tájékoztató teljes terjedelmében folyamatosan elérhető a www.rentime.huoldalon, valamint papír alapon a Szabályzattal együtt az adatkezelés tényleges helyszínén, az Adatkezelő székhelyén lévő ügyfélszolgálati irodában.

 

1. Adatkezelő neve:

RENTIME Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2. Adatvédelmi tisztviselő:

Adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt, mivel arra a hatályos jogszabályok alapján nem köteles.

3. Adatkezelő elérhetőségei:

RENTIME Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Haag Róbert János ügyvezető

cím: 1097 Budapest, Kén utca 1.

e-mail: info@rentime.hu

Tel: +36 1 347 0571

4. Adatkezelés célja és jogalapja:

Az adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak:

 

a) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban:Hozzájárulás);

b) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó, mint érintett az egyik fél (atovábbiakban: Szerződés teljesítése)

c) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli,könyvviteli, jogi kötelezettség teljesítése) (atovábbiakban:Jogi kötelezettség teljesítése)

d) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pontja szerint az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges (atovábbiakban: Létfontosságú érdek);

e) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerint az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzettfeladat végrehajtásához szükséges (a továbbiakban: Közérdek);

f) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban:Jogos érdek)

 

Részletesen az alábbiakban:

 

Adatkezelés célja                                                           Adatkezelés jogalapja

Üzleti, kereskedelmi/marketing kapcsolat létesítése, teljesítése vagy megszüntetése

Szerződéses kapcsolat létesítése és teljesítése

Az ajánlatot kérő személyek adatainak kezelése

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: ajánlatadása, szerződés létrehozatala

A kereskedelmi tevékenység végzése során történő adatkezelés

Ügyfél esetében: GDPR 6.cikk (1) bek. b) pont: Szerződésteljesítése

 

Marketing célú megkeresés, hírlevél küldés esetén történő adatkezelés

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintetthozzájárulását adta személyesadatainak kezeléséhez (név, e-mail cím) a hozzájárulás visszavonásáig

A szerződött Ügyfelek kapcsolattartói adatainak kezelése

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogosérdek (név, telefonszám, e-mailcím, beosztás)

A www.rentime.hu honlappal kapcsolatos automatikus adatgyűjtés során kezelt adatok

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: azadatkezelés az adatkezelő jogosérdekeinek érvényesítéséhezszükséges (IP cím, ország, használt böngésző,eszköz és operációs rendszer típusa ésverziószáma, nyelvi beállítások,látogatás időpontja, honlap látogatási adatok(megtekintett oldalak, eltöltött idő,kattintások, megnyitások)

Beszállítók kapcsolattartó adatainak kezelése

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogosérdek (név, telefonszám, e-mailcím, beosztás)

Megbízókra és szerződő partnerekre vonatkozó szerződések, számlák és könyvelés kezelése

Szerződéses kapcsolat létesítése és teljesítése

Ügyfélkapcsolatok vizsgálata: tanulmányok, felmérések és termékvizsgálatok elvégzése

Adatkezelő jogos érdeke az Intellyo által kínált termékek és szolgáltatások javításával kapcsolatban

Késedelmes fizetések, viták kezelése

AzAdatkezelő jogos érdeke a fizetéssel kapcsolatos jogsértésekkel szemben való fellépéssel kapcsolatban, illetve azAdatkezelő jogainak jogi úton való megvédése

Versenyek, nyereményjátékok vagy bármilyen promóciós kampány rendezése

Az érintett hozzájárulása

A termékekre, szolgáltatásokra vagy tartalmakra vonatkozó vélemények kezelése

Jogos érdek az Adatkezelő által kínált szolgáltatások javítása céljából

A hozzáféréshez, helyesbítéshez és tiltakozáshoz való jog érvényesítésére vonatkozó kérelmek kezelése

Az adatkezelésből fakadó jogi kötelezettség teljesítéséhez

Lista fenntartása azokról, akik nem kívánják, hogy részletesen átvilágítsák őket

Jogi kötelezettség (az adatkezelés szükséges jogi kötelezettség teljesítéséhez)

5. Kezelt adatok köre[1]:

 

RENTIMEkülönböző adatokat kezel partnereiről, függően az üzleti kapcsolatuk jellegétől, a köztük létrejött szerződéses tartalmától és a vonatkozó jogszabályok előírásaitól.

 

A kezelt adatok köre magában foglal(hat)ja az alábbiakat: név, képviselt cég neve, beosztás, telefonszám, e-mail cím, aláírási címpéldányban szereplő személyes adatok, utolsó 3 havi saját névre szóló havi közüzemi számla (víz,villany,gáz,telefon…)

 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a bérleti jogiszony létesítéséhez, fenntartásához, megszüntetéséhez, az ezekkel kapcsolatos jogosultságok bizonyításához vagy kötelezettségek elismeréséhez Öntől nyilatkozat beszerzése szükséges, úgy a nyilatkozat beszerzése során a RENTIME Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság minden esetben felhívja figyelmét a nyilatkozaton megadott adatokkal kapcsolatosan az adatkezelés tényére, jogalapjára, céljára. Amennyiben a nyilatkozat érvényességéhez okmány bemutatása szükséges (pl.: személyi igazolvány, lakcímkártya stb.), úgy a RENTIME Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság semmilyen módon nem kezeli az okmány adatait és/vagy képét, hanem a RENTIME Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság arra jogosult munkavállalója aláírásával tanúsítja az okmány bemutatását és annak érvényességét.

6. Adattárolás határideje:

A szerződéses jogviszonyból fakadó jogosultságokkal és kötelezettségekkel kapcsolatosan a jogviszony megszűnéséig, az abból származó jogok és kötelezettségek elévüléséig, illetve őrzési időről rendelkező jogszabályok által előírt ideig kezeljük személyes adatait.

 

A marketingtevékenység keretében gyűjtött adatokat azAdatkezelő a jogviszony megszűnésétől számított jogszabályban rögzített határidőig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

7. Adattovábbítás és adatfeldolgozók:

Tájékoztatjuk, hogy aRENTIMEaz adatkezelés során adatfeldolgozót vehet igénybe. Ebben az esetben aRENTIMEpartnereihez köthető személyes adatokataz adatkezelés céljának megvalósítására az adatfeldolgozó részére továbbítjuk, és szavatoljuk, hogy ilyen esetben a személyes adatokat az adatfeldolgozó kizárólag a 4. pontban leírt célból dolgozza fel. Az adatfeldolgozó személyéről tájékoztatást adunk.

 

A RENTIME partnereihez köthető személyes adatokat az EU-ban tároljuk, és nem kerülnek harmadik országba továbbításra.

 

ARENTIMEa személyes adatokat az alábbi címzettek részére továbbíthatja:

-          partnerekrészére;

-          a követeléskezelés részeként hivatalos szervek, bírósági tisztviselők és egyéb hivatali minőségében eljáró személyek részére.

 

A személyes adatokhoz az alábbi személyek férhetnek hozzá:

-          aRENTIME Kft.-vel megbízotti, vagy munkavállalói jogviszonyban álló személyek;

-          könyvelő;

-          jogi képviselő.

8. Érintetti jogok:

 

Kérésére tájékoztatjuk személyes adatainak kezeléséről és az adatkezelés körülményeirőlAdatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – azinfo@rentime.hue-mail címre küldött nyilatkozattaltehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számítottlegrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja ésmegválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, aSzabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

Kérésére hozzáférést biztosítunk a kezelt személyes adataihoz és az adatkezeléshez kapcsolódó információkhoz és biztosítjuk az adathordozhatósághoz való jog érvényesítését.

Kérésére pontatlan adatait helyesbítjük, kiegészítjük.

Kérésére azon személyes adatait, amelyek megőrzésére nincs jogszabály által előírt kötelezettségünk, töröljük.

 

Kérésére és a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett esetekben személyes adatainak kezelését korlátozzuk.

9. Hatósághoz fordulás joga:

Az adatkezeléshez kapcsolódó jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: http://www.naih.hu

 

Az érintetteket megilleti a bírósághoz fordulás joga is. A panaszával kapcsolatban eljárni illetékes bíróság:

Fővárosi TörvényszékCím: 1055 Budapest, Markó utca 27.

10. Mit teszünk, ha adatvédelmi incidens következik be nálunk?

A jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk róla, valamint incidenskezelési szabályzatunknak megfelelően járunk el.

11. Ki és hogyan módosíthatja az adatkezelési tájékoztatót és hol, hogyan tesszük ezt közzé?

Az Adatkezelő bármikor egyoldalúan jogosult a jelen adatkezelési tájékoztatót módosítani. Az Adatkezelő az adatkezelési tájékoztató módosítását a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan a www.rentime.hu honlapon, külön menüpontban történő megjelenítésével teszi közzé. A Felhasználókat és az Ügyfeleket kérjük, hogy minden honlap látogatás esetén olvassák el figyelmesen az adatkezelési tájékoztatót.

A jelen adatkezelési tájékoztató a Honlapon folyamatosan elérhető. A Felhasználók és az Ügyfelek a jelen adatkezelési tájékoztatót a Honlapon megnyithatják, azt megtekinthetik, kinyomtathatják, lementhetik, azonban azon nem módosíthatnak, erre csak az Adatkezelő jogosult.

12. Hogyan vonatkozik a Felhasználóra és az egyéb érintettekre az adatkezelési tájékoztató?

Az Ügyfél a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésével, illetve annak megrendelésével minden további jognyilatkozat tétele nélkül automatikusan tudomásul veszi a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. Egyéb Partnereink a szerződés megkötésével együtt minden további jognyilatkozat tétele nélkül automatikusan tudomásul veszik a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

13. Hogyan biztosítjuk adatai biztonságát?

A munkavállalóinkat az adat- és információbiztonság követelményeire vonatkozóan rendszeresen oktatjuk, képezzük.A személyes adatokat általunk bérelt, felhő alapú szervereken, továbbá az Adatkezelő számítógépeinek merevlemezein tároljuk, amelyhez szigorú jogosultságkezelési szabályok alapján csak korlátozott személyi, alkalmazotti kör férhet hozzá.

A dokumentumkezelő rendszerben tárolt adatokhoz, dokumentumokhoz hozzáférés csak jelszóval és megfelelő jogosultsággal lehetséges. Lokál gépeink használata jelszóhoz kötött.

Szervereink őrzött szervertermekben kerültek elhelyezésre, ahol a víz, tűz- és behatolás védelem biztosított.

Informatikai rendszereinket időről időre, visszatérően és rendszeresen teszteljük és ellenőrizzük az adat- és IT biztonság megteremtése és fenntartása érdekében.

Az irodai munkaállomások jelszóval védettek, idegen adathordozó használata korlátozott és csak biztonságos körülmények között, ellenőrzést követően megengedett.

Az Adatkezelő valamennyi rendszerére, rendszerelemére kiterjedő, rendszeres és folyamatos kártékony szoftverek elleni védelem biztosított.

A programok, alkalmazások és eszközök tervezése és üzemeltetése során a biztonsági funkciókat kiemelten és elkülönítetten kezeljük.

Az információs rendszer biztonságát érintő adatok (pl. jelszavak, jogosultságok, naplók) védelméről a hozzáférési jogosultságok kiosztásánál gondoskodunk.

Az adatokról naponta biztonsági mentés készül és azokat 6 napig tároljuk, a heti biztonsági mentéseket 4 hétig tároljuk. Szervereink redundánsak, és teljes backupotjelentenek. A biztonsági mentésekhez csak szűk jogosultsági kör férhet hozzá.

Az elektronikus úton továbbított üzenetek, állományok tekintetében a biztonságos adatcsere követelményének teljesítéséhez biztosítjuk az adatok integritását mind a (kommunikáció) vezérlő, mind a felhasználói adatokra.

Az adattovábbításra használt hálózat esetében a biztonsági szintnek megfelelő módon biztosítjuk az illegális rácsatlakozás és a lehallgatás megakadályozását.

Az iratkezelés során is betartjuk az adatbiztonság követelményeit.

A fizikai adatbiztonság megteremtése érdekében biztosítjuk nyílászáróink megfelelő záródását és védelmét, szigorú látogatási és belépési előírásokat alkalmazunk a látogatókra vonatkozóan.

Az adathordozó eszközök elhelyezésére szolgáló helyiségeket úgy alakítottuk ki, hogy elegendő biztonságot nyújtsanak illetéktelen vagy erőszakos behatolás, tűz vagy természeti csapás ellen. Az adatátvitelre, valamint mentésre, archiválásra használt adathordozók tárolása pedig csak megbízhatóan zárt helyen történhet.

 

[1]Részletesen aRENTIMEAdatkezelési Szabályzata határozza meg a kezelt adatok körét.

 

 

RENTIME Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 (Cégjegyzékszám: 01-09-898912, székhely: 1097 Budapest, Kén utca 1.)

 

Kamerás Megfigyelésről Szóló Szabályzat

 

 

Hatályos: 2018. május 25-től visszavonásig

 

 

 1. A szabályzat célja

A szabályzat célja, hogy meghatározza a RENTIME Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnál (a továbbiakban: társaság) képfelvevő berendezések működtetésének törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatvédelem követelményeinek érvényesülését, és megakadályozza az adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, azok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.

 

 1. A szabályzat hatálya

A szabályzat hatálya a társaság által üzemeltetett kamerás megfigyelőrendszerek üzemeltetésében, karbantartásában közreműködő szervezeti egységekre és azok munkavállalóira, továbbá ezen szabályzatban meghatározott szervezeti egységekre és a munkavállalókra terjed ki.

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a társaság általános adatvédelmi szabályai, valamint a hatályos adatvédelmi jogszabályok irányadók. Jelen szabályzat előírásai nem állhatnak ellentétben a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal és a társaság általános adatvédelmi szabályaival.

 

 1. Az adatkezelő meghatározása

A RENTIME Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 01-09-898912, székhely: 1097 Budapest, Kén utca 1.) mint adatkezelő, szervezetén belül a képfelvevő és rögzítő berendezések működtetését, üzemeltetését, a tényleges adatkezelést a RENTIME Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a társaság ügyvezetője végzi, karbantartását egyedi megállapodás alapján megbízott Szvtv. szerinti válllakozásvégzi.

 

 

 1. A társaság az alábbi helyeken üzemeltet kamerás megfigyelő rendszereket:

Kihelyezett kamera helye:                                        Megfigyelt terület:

 

 1. Az adatkezelés céljának meghatározása

A társaságnál üzemeltetett kamerás megfigyelőrendszerek üzemeltetésének célja:

 1. a) a társaság által üzemeltetett járművek és berendezéseik, továbbá az ügyfelek, valamint a társaság munkavállalói és megbízottjai életének, személyének, testi épségének és vagyontárgyaik védelmének biztosítása, terrorcselekmény és közveszély okozás megelőzése, balesetek, illetve szabálysértések és bűncselekmények utólagos kivizsgálásának elősegítése;
 2. b) a társaság tulajdonában álló, közterületnek és az a) pont szerinti területnek nem minősülő létesítmények őrzése során az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, a veszélyes anyagok őrzése, az üzletititok védelme, valamint vagyonvédelem (a továbbiakban: személy- és vagyonvédelem).

 

 1. A kezelt adatok köre, az adatok forrása, az adatkezelés jogalapja

A kamerás megfigyelőrendszerek üzemeltetése során

kezelt adat: az érintettek képmása

kezelt adat forrása: az érintett,

az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

 

 1. Az adatok nyilvántartásának módja (eszközök)

A társaság által üzemeltetett kamerás megfigyelő rendszerek külső és/vagy belső térben elhelyezett, általános térfigyelési szerepet betöltő kamerákból, a telefon forgalmat biztosító iP illetve ISDN telefon rendszerből, a kamerák által rögzített képet megjelenítő monitorokból valamint a társaság székhelyén kijelölt irodájában,szerver helyiségében illetve rack szekrényében elhelyezett, a kamerák által közvetített képet elektronikus formában rögzítő központi egységből, iP telefon szerverből (…… db szerver számítógépből) áll.

 

 1. Az adatokhoz való hozzáférés szabályai az 5.pont szerinti célból történő megfigyelés esetén

A megfigyelőrendszer által valós időben közvetített, a megfigyelő monitorokon megjelenítésre kerülő képeket az ügyvezető tekintheti meg.

A megfigyelőrendszer által rögzített képfelvételhez kizárólag az ügyvezető, a bírósági vagy más hatósági eljárásban történő felhasználás érdekében a bíróság, az eljárásra illetékes más hatóságférhet hozzá.

A jogszabályban meghatározott szabálysértési, bűnüldözési, igazságszolgáltatási, valamint nemzetbiztonsági feladatok ellátása céljából - a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, az ügyészség, a bíróság, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a terrorizmust elhárító szerv, - jogának vagy jogos érdekeinek érvényesítése érdekében valamely harmadik személy igényelhet adatot.

Bíróság vagy hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételta megkereső részére az ügyvezető haladéktalanul megküldi.

Akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel érinti, a rögzítéstől számított 3 munkanapon belül kérheti, hogy a felvételt a társaság ne semmisítse meg, vagy ne törölje. Amennyiben megkeresésre vagy adatkérésre attól számított 30 napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell. Azonban ebben az esetben is kizárólag a bíróság vagy hatóság részére kerülhet átadásra a felvétel.

 

Az adatok kimentéséről, a megkeresés alapján teljesített adatszolgáltatással kapcsolatos tényekről, körülményekről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza:

 

A jegyzőkönyv egy példányát a felvétel megőrzését kérelmező jogosultnak meg kell küldeni, illetve a társaság Adatvédelmi Szabályzatában meghatározottak szerint az adattovábbítási nyilvántartásba be kell jegyezni és annak mellékleteként meg kell őrizni.

 

Tájékoztatási kötelezettség a megfigyelőrendszerek működtetéséről

A társaság az elektronikus biztonságtechnikai rendszer alkalmazása esetén köteles a megfigyelő rendszer által megfigyelt területen: az érintetteket (ügyfeleket) egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell képfelvétel készítésének, tárolásának céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, a felvétel tárolásának helyéről, a tárolás időtartamáról, a rendszert alkalmazó (üzemeltető) személyéről, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, továbbá a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvénynek az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó rendelkezéseiről. A Társaság kamerás megfigyelőrendszert kizárólag magánterületen, illetve a magánterületnek a közönség számára nyilvános részén alkalmazhat, és csak abban az esetben, ha ehhez a természetes személy – megfelelő tájékoztatás alapján – kifejezetten hozzájárul. A hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. A megfigyelt területeken, jól látható helyen, figyelmeztető táblákat, illetve matricákat kell elhelyezni az alábbi szöveggel:

 

„FIGYELEM!

KAMERÁVAL MEGFIGYELT TERÜLET

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a RENTIME Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 01-09-898912, székhely: 1097 Budapest, Kén utca 1., adószám: 14326606-2-43, (a továbbiakban: RENTIME) a területén zajló eseményeket elektronikus megfigyelő rendszerrel (a továbbiakban: kamerákkal) rögzíti, mely során személyes adatokat tartalmazó hang nélküli videófelvétel (a továbbiakban: képfelvétel) készül és mely kialakításánál és működtetésénél figyelembe vettük  a 2012. évi I. törvényt ( a továbbiakban: Mt.), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadáságról szóló 2011. évi CXII. törvényt a továbbiakban: Infotv.), a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényt (a továbbiakban Szvtv.), a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseit, továbbá az EU általános adatvédelmi rendeletét (továbbiakban: GDPR).

A munkavállalók tájékoztatása megtörtént a megfigyelőrendszer működéséről és annak szabályozásáról. Új munkavállalókat munkába állás előtt, a munkáltató munkaszerződéstől független dokumentumban tájékoztatja a megfigyelő rendszerekről, melyet munkavállalók ellenjegyeznek. A RENTIME olyan kamerával nem rendelkezik, amely kizárólag egy munkavállalót és az általa végzett tevékenységet figyeli meg, vagy amelynek célja a munkavállaló viselkedésének befolyásolása.

A RENTIME kötelezettségének megfelelve figyelemfelhívó jelzést helyezett el arról, hogy az adott területen elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz.

Az üzemeltetés/adatkezelés célja

 

A RENTIME területén tartózkodó személyek életének, testi épségének, személyi szabadságának védelme, továbbá a RENTIME és a RENTIME területén tartózkodó személyek használatában álló vagyontárgyak védelme. Ennek keretében cél a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, a jogsértő cselekmények megelőzése, továbbá, hogy ezekkel összefüggésben a kamerákkal rögzített felvételek – hatósági eljárás keretei között – bizonyítékként kerüljenek felhasználásra.

A RENTIME igazolni tudja, hogy az általa alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszer összeegyeztethető az Infotv. 4. § (1)-(2) bekezdésében szereplő célhoz kötöttség elvével és az érdekmérlegelési teszttel. Ezek szerint a személyes adatok kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. A célhoz kötöttség elve, illetve az érdekmérlegelés tesztje is megköveteli, hogy a kamerák látószöge a célterületre irányulhatnak csak. Így kizárólag saját tulajdont vagy használatban lévő területet figyelünk meg.

Kihelyezett kamera helye:                                                     Megfigyelt terület:

 

A RENTIME nem végez megfigyelést olyan helyiségekben, ahol ez az emberi méltóságot sértheti. Különösen vonatkozik ez zuhanyzókra, illemhelyekre, öltözőkre, de olyan helyiségben sem, ahol a munkavállaló a munkaközi szünetét tölti. Vannak azonban olyan időszakok, amikor a RENTIME teljes területe megfigyelhető, beleértve a tiltott területek is. Ezek az időszakok pl. munkaszüneti napok, munkaidőn kívüli napok, amikor senki nem tartózkodik jogszerűen a területen.

A kamerarendszer üzemeltetője/adatkezelő

RENTIME Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1097 Budapest, Kén utca 1.

 Az adatkezelő elérhetőségeiTelefon: + 36 30 183 3555                         E-mail: info@rentime.hu Az üzemeltetés/adatkezelés jogalapja 

A RENTIME-nak az Épület, vagyontárgyak és az Épület használóinak védelméhez kapcsolódó jogos érdeke (GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pont), valamint a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Vtv.) előírásai szerint az elektronikus megfigyelőrendszernek képrögzítést is lehetővé tevő formája vagyonvédelem érdekében alkalmazható, ha a körülmények valószínűsítik, hogy a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, illetve e jogsértő cselekmények megelőzése, azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el, továbbá e technikai eszközök alkalmazása elengedhetetlenül szükséges mértékű, és az információs önrendelkezési jog aránytalan korlátozásával nem jár.

A felvételek tárolásának időtartama felhasználás hiányában 3 munkanap

A felvétel törlése automatikusan történik. 3 munkanapnál hosszabb ideig történő felvételmegőrzés olyan kivételes eset, amikor a felvételeket a fent említett időtartamnál hosszabb ideig szükséges megőrizni. Ennek okát igazolni tudjuk.  

A rögzített felvételeket a RENTIME harmadik fél részére csak törvényben meghatározott esetben (pl. rendőrség, munkavédelmi hatóság részére) adja át. A rögzített anyagokat kizárólag szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúja, illetve munkahelyi baleset esetében lehet visszanézni.

A felvételek tárolási helye

1097 Budapest, Kén utca 1. A felvételek megtekintésére jogosultak 

Az érintett a rögzítéstől számított három napig jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt a RENTIME ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, előkészítő eljárást folytató szerv vagy más hatóság megkeresésére vagy adatkérésére a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre vagy adatkérésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített felvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell. Döntés alapján megindult eljárásban a RENTIME ügyvezetője bírósági, hatósági eljárás megindítását kezdeményezheti, melyek során az eljárás megindítására okot adó körülményekre tekintettel a felvétel megismerhető, az eljárásokban bizonyítékként felhasználható, a cél eléréséhez szükséges ideig megőrizhető, valamint a cselekmény kivizsgálásában közreműködő szakértők és hatóságok, illetve bíróságok részére továbbítható.

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatban írásban és szóban RENTIME-hoz, illetve – jogainak megsértése esetén – választása szerint írásban a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, valamint bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Honlap: http://www.naih.hu, Telefon: +36 1 391-1400, Telefax: +36 1 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az adatkezelési tájékoztató megtekinthető

A RENTIME székhelyén lévő recepcióján, továbbá a www.rentime.huoldalon.”

 

 1. Hivatkozások
 1. Záró rendelkezések

Jelen Szabályzat 2018. május 25. napján lép hatályba és visszavonásig hatályos. Alkalmazását elrendelem.A Szabályzat rendelkezéseit a munkavállalókkal ismertetni, a szükséges mértékben a munkavállalói oktatások keretében oktatni kell. Jelen Szabályzatot a társaság valamennyi munkavállalója és a látogatója számára folyamatosan hozzáférhetővé kell tenni.

 

 

 

RENTIME Kft.

Haag Róbert

ügyvezető

 

 

 

 

FIGYELEM!

KAMERÁVAL MEGFIGYELT TERÜLET

 

 

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a RENTIME Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 01-09-898912, székhely: 1097 Budapest, Kén utca 1., adószám: 14326606-2-43, (a továbbiakban: RENTIME) a területén zajló eseményeket elektronikus megfigyelő rendszerrel (a továbbiakban: kamerákkal) rögzíti, mely során személyes adatokat tartalmazó hang nélküli videófelvétel (a továbbiakban: képfelvétel) készül és mely kialakításánál és működtetésénél figyelembe vettük  a 2012. évi I. törvényt ( a továbbiakban: Mt.), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadáságról szóló 2011. évi CXII. törvényt a továbbiakban: Infotv.), a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényt (a továbbiakban Szvtv.), a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseit, továbbá az EU általános adatvédelmi rendeletét (továbbiakban: GDPR).

A munkavállalók tájékoztatása megtörtént a megfigyelőrendszer működéséről és annak szabályozásáról. Új munkavállalókat munkába állás előtt, a munkáltató munkaszerződéstől független dokumentumban tájékoztatja a megfigyelő rendszerekről, melyet munkavállalók ellenjegyeznek. A RENTIME olyan kamerával nem rendelkezik, amely kizárólag egy munkavállalót és az általa végzett tevékenységet figyeli meg, vagy amelynek célja a munkavállaló viselkedésének befolyásolása.

A RENTIME kötelezettségének megfelelve figyelemfelhívó jelzést helyezett el arról, hogy az adott területen elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz.

Az üzemeltetés/adatkezelés célja

 

A RENTIME területén tartózkodó személyek életének, testi épségének, személyi szabadságának védelme, továbbá a RENTIME és a RENTIME területén tartózkodó személyek használatában álló vagyontárgyak védelme. Ennek keretében cél a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, a jogsértő cselekmények megelőzése, továbbá, hogy ezekkel összefüggésben a kamerákkal rögzített felvételek – hatósági eljárás keretei között – bizonyítékként kerüljenek felhasználásra.

A RENTIME igazolni tudja, hogy az általa alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszer összeegyeztethető az Infotv. 4. § (1)-(2) bekezdésében szereplő célhoz kötöttség elvével és az érdekmérlegelési teszttel. Ezek szerint a személyes adatok kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. A célhoz kötöttség elve, illetve az érdekmérlegelés tesztje is megköveteli, hogy a kamerák látószöge a célterületre irányulhatnak csak. Így kizárólag saját tulajdont vagy használatban lévő területet figyelünk meg.

Kihelyezett kamera helye:                                       Megfigyelt terület:

 

A RENTIME nem végez megfigyelést olyan helyiségekben, ahol ez az emberi méltóságot sértheti. Különösen vonatkozik ez zuhanyzókra, illemhelyekre, öltözőkre, de olyan helyiségben sem, ahol a munkavállaló a munkaközi szünetét tölti. Vannak azonban olyan időszakok, amikor a RENTIME teljes területe megfigyelhető, beleértve a tiltott területek is. Ezek az időszakok pl. munkaszüneti napok, munkaidőn kívüli napok, amikor senki nem tartózkodik jogszerűen a területen.

A kamerarendszer üzemeltetője/adatkezelő

RENTIME Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1097 Budapest, Kén utca 1.

 Az adatkezelő elérhetőségeiTelefon: +36 30 183 3555E-mail: info@rentime.hu Az üzemeltetés/adatkezelés jogalapja 

A RENTIME-nak az Épület, vagyontárgyak és az Épület használóinak védelméhez kapcsolódó jogos érdeke (GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pont), valamint a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Vtv.) előírásai szerint az elektronikus megfigyelőrendszernek kép-, hang-, vagy kép- és hangrögzítést is lehetővé tevő formája vagyonvédelem érdekében alkalmazható, ha a körülmények valószínűsítik, hogy a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, illetve e jogsértő cselekmények megelőzése, azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el, továbbá e technikai eszközök alkalmazása elengedhetetlenül szükséges mértékű, és az információs önrendelkezési jog aránytalan korlátozásával nem jár.

A felvételek tárolásának időtartama felhasználás hiányában 3 munkanap

A felvétel törlése automatikusan történik. 3 munkanapnál hosszabb ideig történő felvételmegőrzés olyan kivételes eset, amikor a felvételeket a fent említett időtartamnál hosszabb ideig szükséges megőrizni. Ennek okát igazolni tudjuk.  

A rögzített felvételeket a RENTIME harmadik fél részére csak törvényben meghatározott esetben (pl. rendőrség, munkavédelmi hatóság részére) adja át. A rögzített anyagokat kizárólag szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúja, illetve munkahelyi baleset esetében lehet visszanézni.

A felvételek tárolási helye

1097 Budapest, Kén utca 1. A felvételek megtekintésére jogosultak 

Az érintett a rögzítéstől számított három napig jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt a RENTIME ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, előkészítő eljárást folytató szerv vagy más hatóság megkeresésére vagy adatkérésére a rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre vagy adatkérésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített felvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell. Döntés alapján megindult eljárásban a RENTIMEügyvezetője bírósági, hatósági eljárás megindítását kezdeményezheti, melyek során az eljárás megindítására okot adó körülményekre tekintettel a felvétel megismerhető, az eljárásokban bizonyítékként felhasználható, a cél eléréséhez szükséges ideig megőrizhető, valamint a cselekmény kivizsgálásában közreműködő szakértők és hatóságok, illetve bíróságok részére továbbítható.

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatban írásban és szóban RENTIME-hoz, illetve – jogainak megsértése esetén – választása szerint írásban a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, valamint bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Honlap: http://www.naih.hu, Telefon: +36 1 391-1400, Telefax: +36 1 391-1400

E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu

Az adatkezelési tájékoztató megtekinthető

A RENTIMEszékhelyén lévő recepcióján, továbbá a www.rentime.huoldalon.